20-07-2024

RADIO ROBIN HOOD - YHTEISÖRADIO, KANSALAISMEDIA


Turun lähiradioyhdistys ry on kymmenen jäsenjärjestön yhteenliittymä, johon kuuluu ay-järjestöjä sekä sivistys- ja kulttuurijärjestöjä. Vapunaattona 1990 lähetyksensä aloittanut lähiradioyhdistyksen ylläpitämä Radio Robin Hood, 91,5 MHz, profiloituu kansalaismediana ja yhteisöradiona. Radioasema kuuluu jäsenenä Yhteisöradioiden Maailmanliittoon AMARC:iin.

Radio Robin Hoodin kuuluvuusalueella on n. 240.000 asukasta Turun kaupungissa, lähikunnissa, ulottuen Turunmaan saaristoon sekä äärialueilleen Salon seudulle, Loimaan seudulle, Vakka-Suomeen jne.

Turun lähiradioyhdistys ry:n tarkoituksena on ei-kaupallisen, voittoa tavoittelemattoman paikallisradiotoiminnan edistäminen ja tukeminen Turun kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella. Lähtökohtana on kaikkien kansalaisten ja kansalaisryhmien tasavertainen osallistuminen radioaseman lähetyksiin. Tavoitteena on palvella koko ympäröivää yhteisöä, edistää paikallisen demokratian toteutumista herättämällä julkista keskustelua yhteisistä asioista ja välittämällä monipuolista ja moniarvoista, erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja esittelevää ohjelmaa. Kansalaisten viestinnällisten oikeuksien edistämiseksi radioasema järjestää säännöllistä, kaikille avointa radiokoulutusta, jonka sisältöjä ja menetelmiä on pitkään kehitelty yhteistyössä eurooppalaisten yliopistojen ja yhteisöradioiden kanssa. Osa radiokursseista on suunnattu tietylle kohderyhmälle, esim. vammaiset, eläkeläiset, maahanmuuttajat tai nuoret.

Kahdenkymmenenseitsemän toimintavuoden aikana Radio Robin Hoodin puhepainotteisissa lähetyksissä ovat vakiintuneet uutis- ja ajankohtaisohjelmat, kulttuuriohjelmat, musiikkiohjelmat, palvelu- ja harrasteohjelmat ja järjestöohjelmat. Yksi lähetyspäivä on vieraskielinen ja sisältää mm. maahanmuuttajien toimittamia asia- ja kulttuuriohjelmia.

Toimitetut musiikkiohjelmat sisältävät julkaistua musiikkia ja mm. paikallisten, vasta aloittelevien ja jo tunnetumpien musiikintekijöiden haastatteluja. Ohjelmien musiikkivalinnoista vastaavat ohjelmantekijät: eri musiikkilajien harrastajat, musiikkialan toimijat, äänitteiden keräilijät. Toimitettujen musiikkiohjelmien antiin kuuluvat mm. savikiekot, kotimainen iskelmä- ja kansanmusiikki, työväenmusiikki, jazz, blues, rock-musiikki, elektroninen musiikki, reggae, maailmanmusiikki... Eri kulttuuripiireistä nouseva musiikkitarjonta välittyy maahanmuuttajien tekemissä radio-ohjelmissa.

90 prosenttia Robin Hoodin ohjelmistosta on paikallisesti tuotettua ja viikoittain Radio Robin Hoodin lähetyksiä on toteuttamassa keskimäärin 30-40 ohjelmantekijää. Radio-ohjelmia tehdään pääosin vapaaehtoispohjalta. Yhteisöradion kynnys on matala ja ohjelmantekijöillä on mahdollisuus käsitellä vapaasti myös sellaisia aiheita ja näkökulmia, jotka jäävät vähemmälle huomiolle muissa medioissa. Sanottavaa ei tarvitse mukauttaa erityiseen ohjelma- tai lähetysformaattiin.

Radio Robin Hoodin ohjelmantekijöistä vajaa puolet vastaa jonkin yhteisön tai järjestön radiolähetyksistä. Tässä radio-ohjelmien kohderyhmiksi voidaan määrittää ainakin ammattiyhdistysväki, maahanmuuttajat, työttömät, ihmisoikeusaktiivit ja nuoret. Toinen puoli Robin Hoodin ohjelmantekijöistä on hakeutunut mm. radiokurssien ja erityisharrastusten pohjalta radioaseman vapaaehtoistoimittajiksi. He eivät ole tekemässä jonkin intressi- tai mielipideryhmän omatuottoisia ohjelmia. Kulloinenkin ohjelma määrittää oman kohderyhmänsä, esim. Robin Hoodin musiikkitarjonta suuntautuu useampaan erilaiseen makuyleisöön ja ikäryhmään saman lähetyspäivän aikana.

Radio Robin Hood ei soi taustalla äänimattona, vaan sitä kuunnellaan aktiivisesti. Henkilö A avaa radion tiettyä ohjelmaa kuunnellakseen ja sulkee radion sen jälkeen. Tavoittelemmekin ohjelmakohtaisia kohdeyleisöjä. Näissä ryhmissä ohjelmien ja samalla radioaseman status on korkea, samoin kuin maahanmuuttajayhteisöissä, koska Radio Robin Hood on lähettänyt eri kulttuuritaustaisten itse kurssittamiensa toimittajien omakielisiä ohjelmia jo kaksikymmentä vuotta.


Viestintädemokratia ja resurssit

Yhteisöradioita toimii Suomessa tällä hetkellä vain viisi. Nämä ”demokraattis-osallistavat” radioasemat pyrkivät tukemaan paikallista kansalaistoimintaa ja palvelevat pieniäkin intressi- ja mielipideryhmiä. Turun lähiradioyhdistys ry ja Radio Robin Hood ovat toimineet lähes kolmenkymmenen vuoden ajan tehtäviinsä nähden varsin niukkojen taloudellisten ja henkilöresurssien turvin. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien ja vähemmistöryhmien ohjaus- ja opetustyö ovat vaatineet yhteisöradiolta ns. normaaleihin resursseihin nähden selvästi enemmän.


Radio Robin Hood on sijoittunut hyvin vertailututkimuksissa

Helmikuussa 2010 julkaistiin liikenne- ja viestintäministeriön teettämä selvitys luvanvaraisten radioasemien sisältötarjonnasta vuonna 2009. Kun tutkimuksessa vertailtiin kaikkia asemia yhtä aikaa sekä niiden puhe- että musiikkitarjonnan kautta, Robin Hood sijoittui monipuolisella sisältötarjonnallaan selvityksen kärkikolmikkoon, kuten vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessakin. (liikenne- ja viestintäministeriö, julkaisuja 4/2006, www.mintc.fija julkaisuja 4/2010,www.mintc.fi). Myös EU:n parlamentti on kahdessa päätöslauselmassaan suosittanut ei-kaupallisten yhteisöradioiden ja kansalaismedian taloudellista tukemista jäsenmaissaan.

____________________________________________________________________________________

RADIO ROBIN HOOD - SAMFUNDSRADIO, MEDBORGARMEDIA


Turun lähiradioyhdistys ry är en förening, som bland sina tio medlemmar har såväl fack-, bildnings- och kulturorganisationer. Den underhåller Radio Robin Hood, 91,5 MHz, en icke-kommersiell radio, som startade sin verksamhet majaftonen 1990 och som profilerar sig som civilmedia och närradio. Radiostationen är medlem i den globala närradio-organisationen AMARC.

Radio Robin Hood når ca 240.000 invånare i Åbo stad, närkommunerna, Åbolands skärgård samt Salo, Loimaa, Nystadsregionen osv.

Turun lähiradioyhdistys ry har till främsta syfte att främja och stöda icke-kommersiell närradioverksamhet i Åbo stad och de omgivande kommunerna. Som utgångspunkt är att alla medborgare och medborgargrupper jämställt skall kunna delta i Radio Robin Hoods sändningar. Målet är att tjäna hela det omgivande samhället och bidra till närdemokratins förverkligande genom att väcka offentlig debatt runt gemensamma ärenden genom program som mångsidigt presenterar olika alternativ och lösningar till aktuella samhällsfrågor. För att främja medborgarnas rätt att få sin röst hörd i samhället ordnar radion regelbundet kurser som är öppna för alla. Kursernas innehåll och metoder har utvecklats i samarbete med europeiska universitet och samfundsradio-organisationer. Kurser ordnas också för specialgrupper såsom funktionshindrade, pensionärer, invandrare och ungdomar.
 
Under de gångna 27 verksamhetsåren har talprogrammen utgjort tyngdpunkten i Radio Robin Hoods sändningar där nyhets- och aktualitetsprogram varvats med kulturprogram, musikprogram, service- och hobby- och fackföreningsprogram.
 
Musikprogrammen innehåller publicerad musik och bl.a. intervjuer med lokala artister, såväl nykomlingar som etablerade. För programmens musikutbud ansvarar programledarna: personer med musikintresse av varierande slag, verksamma musiker, musiksamlare.
Bland gjorda musikprogram finns 78-varvare (stenkakor), inhemsk schlager- och folkmusik, arbetarmusik, jazz, blues, rockmusik, elektronisk musik, reggae, världsmusik… Musik från skilda kulturkretsar förmedlas via invandrarnas radioprogram.
 
Radioprogrammen görs i huvudsak av volontärer. Per vecka medverkar i programarbetet 30-40 personer. Samfundsradions tröskel är låg och den som vill göra program har möjlighet att fritt ta fram synpunkter och teman som andra medier ger mindre uppmärksamhet. Det som framförs behöver inte justeras till något specifikt program- eller sändningsformat.
 
Ca hälften av programproducenterna på Radio Robin Hood är ansvariga för ett samfunds eller en förenings radiosändning. Deras målgrupper är närmast fackföreningsfolket, invandrare, arbetslösa, människorättsaktivister och ungdomar. Resten av Radio Robin Hoods program görs av personer som via radiokurser och specialintressen har sökt sig som volontärer till radiostationen. Deras program bygger inte på material från någon särskild intresse- eller åsiktsgrupp. Varje program definierar sin egen målgrupp, t.ex. är musikutbudet, som Radio Robin Hood sänder under dagens lopp, mångsidigt och har en publik i alla åldrar med varierande musiksmak. 90 procent av Robin Hoods program är lokalt framställt.

Radio Robin Hood är en station för aktiva lyssnare, som öppnar kanalen för att höra ett specifikt program, som intresserar just dem, och som de sedan knäpper av. Vi eftersträvar en programspecifik lyssnarpublik. Inom dessa grupper har våra program, och således även radiostationen, en hög status. Detta gäller också invandrarsamfunden då Radio Robin Hood redan under tjugo år sänt ut program som olika kulturgrupper tack vare våra radiokurser själv kunnat producera på sina hemspråk. 
  
Kommunikationsdemokrati och resurser

Det finns endast fem samfundsradion i dagens Finland. Dessa radiostationer strävar att stöda medborgardeltagande på lokal nivå och att tjäna också mindre intresse- och åsiktsgrupper. Turun lähiradioyhdistys ry och Radio Robin Hood har under hela sin snart trettioåriga verksamhet tvingats att kämpa med rätt små ekonomiska och personresurser, trots sitt viktiga verksamhetsfält. Speciellt har närradions engagemang i aktiveringen av marginal- och minoritetsgrupper krävt satsningar som klart överskridit resurserna.
 
Radio Robin Hood har placerat sig väl i jämförande undersökningar av licensberättigade radiostationers programinnehåll, beställda av kommunikationsministeriet. Februari 2010 utkom en undersökningen gjord 2009 där Radio Robin Hood tack vare dess mångsidiga innehållsutbud behöll sin plats bland de tre främsta såsom i motsvarande undersökning 2006. (4/2006, www.mintc.fi samt 4/2010,www.mintc.fi). EU parlamentet har gett ut två rekommendationer till medlemsländerna om ekonomiskt stöd för icke-kommersiell samfundsradio- och medieverksamhet.