Projektit

Radio Robin Hood on mukana monissa eri yhteistyöprojekteissa. Projektisivuilla voit tutustua niiden sisältöön ja tuotoksiin. Sivuilla voit myös kuunnella useita projekteihin liittyviä radio-ohjelmasarjoja.

 • Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja Turun lähiradioyhdistys ry:n ylläpitämään yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 24, kukin kestoltaan puoli tuntia. Ensilähetyksen lisäksi ohjelmat uusitaan kaksi kertaa. Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz. 

  Kaikki ohjelmat ovat kuultavissa missä tahansa Radio Robin Hoodin nettisivujen kautta www.radiorobinhood.fi/projektit. Sivuilla on hankkeen esittely suomeksi ja englanniksi sekä lyhyt esittely tekstinä kustakin ohjelmasta. Ohjelmasarjalle luodaan oma facebook-sivu.

  Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen

  Ohjelmasarja käsittelee Kaakkois-Afrikan maiden, Etiopia, Somalia, Tansania, Kenia, Mosambik, Sambia, Eritrea demokratiakehitystä, sananvapautta ja kansalaisoikeuksia seuraavista painopisteistä:

  - tyttöjen ja naisten oikeudet, suhteessa demokratiakehitykseen

  - kestävä kehitys luonnonvarojen käytössä: ruokatalouden kestävyys, tytöt ja naiset: maa-, ruoka, vesi- ja energiaoikeudet

  - naisten ja tyttöjen oikeudet mediassa

  Ohjelmasarja seuraa myös kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksia ja suomalaisten yritysten investointeja ja yhteistyötä Kaakkois-Afrikan maiden pienyritysten ja osuuskuntien kanssa.

  Vaikka Kaakkois-Afrikassa mies on edelleen useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä, naiset hoitavat kotia/taloutta ja tekevät sen vuoksi esimerkiksi ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät valinnat. He myös siirtävät ympäristöön ja demokratiaan liittyvät arvot edelleen lapsilleen. Naisilla on siis ruohonjuuritasolla vaikutusvaltaa, mutta monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät edelleen naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.

  thierry_francis@yahoo.com


   

  The Women and Girls in Eastern and Southern African Democracy Development

  The Women and Girls in Eastern and Southern African Democracy Development project will produce 24 radio programmes which belong to the community radio Robin Hood (Turku, 91,5 mHz), which is run by the Turun lähiradioyhdistys organisation. The duration of each programme is 30 minutes. The programmes will be broadcasted in both Finnish and English, and there will be two reruns. They will also be broadcasted by radio Moreeni (Tampere, 98,4 mHz) and Helsingin lähiradio (100,3 mHz). In addition, they will be offered to Radio Pro (Tornio) and Radio Inari.

  All the programmes can be listened anywhere through Radio Robin Hood website www.radiorobinhood.fi/projektit, where the audience can find the project description and short descriptions of each programme in both Finnish and English. The programme series will also have its own Facebook page. The programmes will be made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated into Finnish by translator Annukka Kolehmainen.

  The duration of the project is 12 months.

  The topic of the programme series is democracy development, freedom of speech and civil rights in Southern-Eastern Africa: Ethiopia, Somalia, Tanzania, Kenya, Mozambique, Zambia and Eritrea. The key points will be as follows:

  - Women and girls rights in relation to democracy development.

  - Sustainable development in the use of natural resources: sustainability of food economy, women and girls right to land, food, water and energy.

  - Women and girls rights in the media, the way they are handled by the media in relation to the aforementioned points.

  - The programme series will also follow the results of development projects and investments of Finnish companies, as well as Finnish business cooperations with small businesses and cooperatives in Southern-Eastern African countries.

  Though men still may be the main breadwinners of East African families, women are often the ones taking care of/making decisions on food security and sustainable ways of living/running a household, and passing e.g. environmental and democracy values to their children. They already have a big influence on grassroot level, but there still are many factors preventing their social, economic and political equality.

  thierry_francis@yahoo.com 

 • Ohjelmasarjassa raportoidaan Itä-Afrikan maiden konflikteista, niiden ratkaisuista ja jälkiseuraamuksista ja maiden demokratiakehityksestä niin konfliktien aikana kuin niiden jälkeenkin.

  Pääpaino on näitä asioita koskevalla uutisoinnilla. Näkökulmana on haavoittuvimpien ihmisoikeudet, näiden ryhmien asema ja osallisuus, sananvapaus, ympäristöasiat ja koulutus. Kuinka media osallistuu näiden asioiden käsittelemiseen ja edistää niitä? Miten konflikteista uutisoidaan, niin Suomessa kuin Itä-Afrikassakin? Otetaanko haavoittuvimmat ryhmät uutisoinnissa huomioon? Mikä on median valta ja osuus konfliktien jälkeisessä sovittelussa? Miten sukupuolten tasa-arvo, etninen, sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo toteutuvat demokraattisten periaatteiden mukaisesti ja konflikteja ratkaistaessa, ja miten tämä heijastaa Itä-Afrikan sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kehitystä. Miten konfliktit vaikuttavat tavallisten ihmisten päivittäiseen arkeen, ja näkyykö tämä uutisoinnissa?

  Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa - Media Reflecting Human Rights and Democracy in East African Conflicts -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 20, kukin kestoltaan puoli tuntia.

  Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz. Lisäksi ohjelmat ovat kuultavissa tällä nettisivulla.

  Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen. Tunnusmusiikki ja valokuvat: Seppo Hurme
  Ohjelmasarja on toteutettu Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasvatustuella.


  Media reflecting Human Rights and Democracy in East African Conflicts

  East Africa has been a scenery of different conflicts based on ethnicity, culture, regional disputes and many other factors. The media has played an important role in them.

  This project concentrates on East African conflicts from the point of view of the ordinary citizens, minorities and the media. How does the media deal with these conflicts and reflect them in the news, both in East Africa and in Finland? How do the conflicts affect the daily life, human rights, rights of different minorities, democracy and freedom of speech? What are the challenges of both East African and Finnish Media in reporting from conflict situations? The project reflects the different pictures and perspectives given by the media on both past and present conflicts and unrest, such as the effects of the formulation of a new constitution in Tanzania, new discriminatory and repressive laws in Uganda, and the current political situation of Rwanda and Burundi. The war and famine in the neighbouring countries such as Somalia and South Sudan and the unrest and the ebola epidemic of Congo, as well as Uganda, also are a high concern. How do they affect the East African democracy and stability?

  The project also looks at equality issues, i.e gender equality as well as racial and ethnic, social and economic equality through democracy principles and conflict management, which gives a good picture of the social, economical and cultural development in East Africa. How are these issues reported by the East Africa Media to promote human rights, peace and reconciliation among citizens? A particular point of interest is the position of the most vulnerable groups, rights and values, such as women and minorities, the freedom of speech and media, environment protection and education. How do the conflicts affect them, and what is their position in the media during and after war and unrest? *The question is reflected both through the East African media, Finnish media reporting on East Africa, and the Finnish development projects in the area.

  The programmes are made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated by Annukka Kolehmainen. Title music and pictures: Seppo Hurme
  The programme series is supported by the Ministry for Foreign Affairs of Finland.

 • Tässä ohjelmasarjassa Turkulaiset eläkeläiset muistelevat elämäänsä ja kertovat elämänmenosta ennenmuinoin. Kuulemme kertomuksia mm. Portsasta ja Raunistulasta. Monet haastateltavista ovat olleet myös aktiivisesti mukana järjestöelämän kiemuroissa läpi elämänsä. Jututtajina ovat Hannu Visuri ja Kari Malinen.

  Ohjelmasarjan tuotantoa on tukenut Liikenne- ja viestintäministeriö.

 • Tasa-arvokysymysten  ja vähemmistöjen oikeuksien käsittely mediassa on keskeinen ja asenteisiin vaikuttava osa ihmisoikeuksia. Ohjelmasarjassa esitetään kysymyksiä ja välitetään informaatiota siitä, miten Itä-Afrikan maiden toimittajat työssään lähestyvät ja käsittelevät mm. vähemmistöjen oikeuksia, ihmi-soikeuskysymyksiä ja tasa-arvon toteutumista.

  Ohjelmissa tiedotetaan myös Suomen ja Itä-Afrikan maiden kehitysyhteistyöhankkeista, joilla tuetaan naisten ja vähemmistöjen yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia oikeuksia sekä mediahankkeita.

  Ohjelmasarjassa vähemmistöllä tarkoitetaan esim. uskonnollista tai kulttuurista vähemmistöä, vammaisia ihmisiä, albiinoja, seksuaalivähemmistöjä, kieli- ja etnisiä vähemmistöjä.

  Vähemmistöjen ihmisoikeuksia, Itä-Afrikan demokratiakehitystä ja sukupuolten tasa-arvokysymyksiä lähestytään tiedonvälityksen näkökulmasta. Miten naiset toimivat itäafrikkalaisessa mediassa, mitkä ovat vähemmistöryhmien mahdo-llisuudet saada äänensä kuuluviin? Miten media käsittelee naisten ja vähemmistöryhmien asioita: heidän puolestaan, heitä vastaan vai heidän kanssaan? Mitkä ovat esteitä näiden ryhmien ihmisoikeuksien ja sananvapauden tiellä (varallisuuse-rot, alueelliset erot, kulttuuriset uskomukset ja harhaluulot, demokratian toimimattomuus, korruptio, huono hallinto, ihmisoikeusloukkaukset, konfliktit jne)?  Ohjelmasarja kysyy, miten mediassa välitetty tieto vaikuttaa naisten ja vähemmistöryhmien elämään ja oikeuksiin. Muuttuvatko asenteet tiedonvälityksen myötä? Miten asenteiden muutos näkyy arkielämässä?

  Tärkeä kysymys on, onko vähemmistöryhmillä pääsy aktiivisiksi toimijoiksi mediaan.
  Haastatteluissa nousevat esiin myös esteet, ennakkoluulot ja konkreettiset elämäntilan-teet.
  Ohjelmat toivottavasti myös haastavat kuuntelijoita ajattelemaan itse.

  Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media -ohjelmasarjaan toteutetaan 20 puolituntista radio-ohjelmaa, jotka lähetetään Radio Robin Hoodin kanavalla 91,5 MHz: 1 kpl ensi-lähetys ja 2 uusintalähetystä kullekin sarjan ohjelmalle. Hankeohjelma on kuunneltavissa myös radioaseman Internet-sivujen kautta sekä suomeksi että englanniksi.

  Ohjelmat toimittaa englanniksi Thierry Francis Mbabane ja suomeksi ne kääntää Annukka Kolehmainen. Musiikki on Seppo Hurmeen.

  Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa -ohjelmasarja on toteutettu Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasavatustuella.

  The presence of equality issues and minority rights in the media is a central human rights question, which has a big impact on people's attitudes. This programme series reflects the position of women and minorities, such as religious and cultural minorities, the disabled, albinos, sexual minorities and language and ethnic minorities, in East African media. It asks how Eastern African journalists deal with minority rights, human rights, equality and related questions in their work.

  The programmes also tell about Finnish and Eastern African media and development projects supporting the social and educational rights of women and minorities. Their human rights, democracy development of East Africa and equality questions are being approached from the point of view of media and communication. How do women act in Eastern African media? What chances do minorities have to get their voices heard? How does media tell about these groups, their rights and problems: on behalf of them, in opposition to them or together with them?

  What are the obstacles to the realization of human rights and freedom of speech of these groups: economic inequality, regional differences, cultural beliefs and misconceptions, inefficiency of democracy, corruption, bad government, human rights abuses, conflicts or other reasons? The programme series asks how the information distributed by the media affects the lives and rights of women and minority groups. Does media change attitudes? How does this show in daily life?

  One important question is, if the minority groups are capable of being active actors in the media. The interviews deal with the prejudice, everyday difficulties and other obstacles to media visibility. One aim of the programme series is to encourage independent thinking and opinion forming.

  Women and Minorities in East African Media series includes 20 programmes, 30 minutes each, broadcasted by Radio Robin Hood (91,5 MHz). Each programme is re-run twice and can also be listened on Radio Robin Hood's internet site, both in Finnish and English.

  The programmes are made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated by Annukka Kolehmainen. Music is composed by Seppo Hurme.

  The programme series is supported by the Ministry for Foreign Affairs of Finland.

 • Understanding Media –projekti tarkastelee median sisäisiä ja ulkoisia oppimisprosesseja.  Projektin tavoitteena on verrata Euroopan eri maiden yhteisömediakoulutuksen resursseja, metodeja ja opetusohjelmia, oppia toistemme kokemuksista, soveltaa opittua kansallisessa ja paikallisessa kontekstissa, projekti tutkii yhtenäisen lähestymistavan mahdollisuutta eurooppalaiseen yhteisömediakoulutukseen.

  Projektin tavoitteena on myös tutkia, miten medialukutaitoa on määritelty  Euroopan instituutioissa ja yliopistoissa ja mitä kokemuksia yhteisöradioilla on, ja miten medialukutaito voitaisiin sisällyttää yhteisömedian tarjoamaan koulutusohjelmaan, jotta osattaisiin ei pelkästään paremmin ”lukea” mediaa vaan myös paremmin ”kirjoittaa” informatiivista ja tasapainoista sisältöä tasa-arvon, moniarvoisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi ja aktiiviseen kansalaisuuteen perustuvan toiminnan lisäämiseksi median välityksellä.

  Tässä kaksivuotisessa (2013-2014) hankkessa on mukana Radio Robin Hoodin lisäksi Ranskan yhteisöradioliitto SNRL, CRAOL - "The Community Radio Forum of Ireland" Irlannista, Radio Vallekas Espanjasta, Commedia Sheffield Englannista, Association Errobi Promotions - Radio Kultura Ranskasta, Radio Expert Tsekistä, Förderverein für ein Freies Radio Tübingen/Reutlingen e.V. Saksasta ja Tilos Kulturális Alapítvány Unkarista.

  Hankkeen aikana tutustuttiin useisiin eurooppalaisiin yhteisöradioihin ja näiden radiokoulutukseen. Saatuja kokemuksia muiden radioasemien koulutuskäytännöistä ja -metodeista sovelletaan Radio Robin Hoodin omaan yhteisöradiokoulutukseen. Esimerkiksi medialukutaitoa painotetaan enemmän tulevilla radiokursseilla.

  Radio Robin Hoodilla on myös vähemmistö- ja erikoisryhmille suunnattua radiokoulutusta. Eurooppalaisilta projektipartnereilta saatua kokemusta vähemmistö- ja erikoisryhmille suunnattuun koulutukseen sovelletaan jatkossa myös Radio Robin Hoodin radiokoulutukseen.

  Projektikumppanit vierailivat Radio Robin Hoodissa toukokuussa 2014. Vierailun aikana projektikumppanit näkivät ja kokivat Radio Robin Hoodin yhteisöradiokoulutuskäytäntöjä,  joita he vastavuoroisesti voivat hyödyntää omassa radiokoulutuksessaan.

   

   

   

 • Runokohtauksia on turkulainen käännöstyöryhmähanke, jossa on mukana 10 maahanmuuttajataustaista runoilijaa, 6 suomentaja-runoilijaa ja 4 kulttuuritulkkia. Suomentajat eivät osaa käännettäviä kieliä, jotka ovat venäjä, kurdi, espanja, italia, arabia, persia ja somali.

  Suomennokset on tehty työryhmissä, kasvokkain keskustellen, kysellen ja osin sanakirjoja käyttäen. Osassa työryhmistä on ollut mukana kulttuuritulkki.

  Ohjelmasarjassa kuullaan uudesta suomentamisen työtavasta ja käännöstyöryhmien ajatuksia siitä, minkälaista matkaa he ovat yhdessä tehneet.

  Ohjelmiin on haastateltu seuraavia käännöstyöryhmiä:

  • Chiman Karim (kurdi) ja kääntäjä Juha Kulmala
  • Abdi Abshir Dhore (somali), kääntäjä Tommi Parkko ja kulttuuritulkki Alas Ali
  • Galina Inkeroinen (venäjä), kääntäjä Daniil Kozlov ja kustannustoimittaja Terhi Hannula
  • Ainhoa González Llano (espanja) ja kääntäjä, runoilija Esa Hirvonen
  • Sadik Al-Husseini  ja Hashim Matouq (arabia) ja tulkki Marja Liisa Valtanen
  • Allahmoradi Mohammadamin (kurdi) ja kääntäjä, runoilija Juha Kulmala
  • Diana Mistera (italia) ja kääntäjä, runoilija Tommi Parkko
  • Shahla Ezadi (persia), kääntäjä Esa Hirvonen ja tulkki Ali Rabiee
  • Andrei Karpin (venäjä), kääntäjä Terhi Hannula ja kulttuuritulkki Irinja Karpina

  Runokohtauksia -ohjelmasarja on tuotettu Koneen säätiön tuella. Toimittajana Marja Mäenpää.
  Ohjelmasarja nauhoitettiin syksyn 2013 ja talven 2014 aikana.
  [kuva:Juha Laukkanen/KuvaSirkus]

   

   

 • Vapaa tiedonvälitys on keskeinen osa demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia. Ohjelmasarjassa esitetään kysymyksiä ja välitetään informaatiota siitä, miten tansanialaiset ja laajemmin Itä-Afrikan maiden toimittajat työssään lähestyvät ja käsittelevät mm. ihmisoikeuskysymyksiä, demokraattista kehitystä, ympäristöasioita ja tasa-arvon toteutumista. Ohjelmissa kerrotaan myös Suomen ja Tansanian kehitysyhteistyöhankkeista, joilla tuetaan journalistien, mediaopiskelijoiden ja tiedonvälitykseen kouluttautumista.

  Ohjelmasarjan keskiössä on tansanialainen media, jonka toimintamahdollisuudet ovat viime vuosina Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan parantuneet. Miten tämä vaikuttaa muihin Itä-Afrikan valtioihin? Mitkä ovat mahdollisia esteitä vapaan tiedonvälityksen tiellä (varallisuuserot, demokratian toimimattomuus, korruptio, huono hallinto, ihmisoikeusloukkaukset, alueelliset konfliktit jne)? Ohjelmasarja kysyy myös, miten mediassa välitetty tieto vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään ja oikeuksiin. Muuttuvatko arvot ja asenteet vapaan tiedonvälityksen myötä? Miten asenteiden muutos näkyy arkielämässä?

  Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa sisältää 20 puolituntista radio-ohjelmaa, jotka lähetetään Radio Robin Hoodin kanavalla 91,5 MHz: Uusi ohjelma aina maanantaisin klo 19.00. Uusinnat keskiviikkoisin klo 13.00, sunnuntaisin klo 17.30 ja maanantaisin klo 9.00. Englanninkielinen versio lähetetään maanantaisin klo 22.00.

  Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös radioaseman Internet-sivujen kautta sekä suomeksi että englanniksi: www.radiorobinhood.fi.

  Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane, suomeksi ohjelmat kääntää Annukka Kolehmainen. Musiikki: Seppo Hurme.

  Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa -ohjelmasarja tuotetaan Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasvatustuella.

   

  Media freedom is essential to democratic development and human rights. The Free Media in Tanzania programme series poses questions and informs the listeners on the ways of dealing with e.g. human rights questions, democratic development, environmental issues and equality in Tanzanian and, in a wider sense, Eastern African media. Which are the obstacles to the freedom of communication? The programmes also cover Finnish-Tanzanian development cooperation projects supporting media education for journalists, media students and other groups.

  The focus of the programme series is the media in Tanzania, where the capacities of the media have improved in recent years, according to the Reporters Without Borders organisation. How does this affect other countries in Eastern Africa? Which are the obstacles to the freedom of media (the prosperity gap, lack of democracy, corruption, poor administration, human rights violations, regional conflicts)? The radio programme series also asks how the media information affects people’s lives and rights. Does the free media change values and attitudes? How do the changes manifest themselves in daily life?

  Free Media in Tanzania is an entity of 20 programmes, 30 minutes each, broadcasted in Radio Robin Hood (91,5 MHz). The broadcasting time for Finnish-language programmes is Monday 7 pm, after which there are three reruns: Wednesday 1 pm, Sunday 5.30 pm and Monday 9 am. The English programmes are broadcasted on Mondays at 10 pm. The programme series can also be listened both in Finnish and English on the Radio Robin Hood website: www.radiorobinhood.fi.
  The Free Media in Tanzania series is made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated into Finnish by Annukka Kolehmainen. Music by Seppo Hurme.

  The series of programmes Free Media in Tanzania is supported by Ministry for Foreign Affairs of Finland.


  Katso Tansania isommassa kartassa
 • Nanomateriaalien käyttö yleistyy räjähdysmäisesti teollisuudessa. Suomessa toimii jo noin 300 nanoteknologiaa hyödyntävää yritystä. Markkinoille tulvii lisää näitä tuotteita sekä kotimaasta että ulkomailta. Nanoa on esimerkiksi elintarvikkeissa, kosmetiikassa, rakennusmateriaaleissa, kodin elektroniikassa ja aurinkopaneeleissa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että nanomateriaalia on mikä tahansa aine, jonka keskeisten perusosasten ainakin yksi halkaisija on 1-100 nanometriä (nm = metrin miljardisosa).

  Työsuojeluasiaa millimetrin miljoonasosista radiossa ja netissä

  Ohjelmasarja ja sen haastattelut on toteutettu vuonna 2013

  Nanomateriaalit ja työturvallisuus -hanke

  Hankkeessa tuotettiin 20 radio-ohjelmaa keväällä 2013 turkulaisen Radio Robin Hoodin kanavalle 91,5 MHz. Ohjelman kesto on 15 minuuttia ja sen uusinnat viikolla kuusi kertaa eri lähetysaikoina. Kuuntelijakohderyhminä ovat eri ammattialojen nanohiukkasille mahdollisesti altistuvat työntekijät: metalli-, rakennus-, elintarvike- sekä kemian ja kaivosteollisuuden työntekijät.

  Tavoitteena on lisätä eri ammattialojen ja suuren yleisön tietoisuutta nanohiukkasten mahdollisista haitoista, viimeisimmistä tutkimustuloksista ja nanomateriaaleja hyödyntävistä teollisuudenaloista.

  Nanomateriaalit ja työturvallisuus –hankkeessa tiedotetaan Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen ja nanomateriaalien turvallisuutta edistävien hankkeiden yhteenliittymän NanoSafetyClusterin tutkimustuloksista sekä nanoteknologian nopeasta kasvusta teollisuudenalana.

  Kerromme asiat ”selkokielellä” ihmisiä kuunnellen

  Radio-ohjelmilla välitetään tutkimustuloksia noudattelevia sisältöjä mm. tapausesimerkein työpaikoilta ja asiantuntijahaastatteluin. Toteuttamisessa keskeisellä sijalla ovat sidosryhmät, mm. Metalliliitto, Rakennusliitto, Elintarviketyöläisten liitto ja Hengitysliitto sekä Työsuojelurahaston sekä Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuus-keskuksen asiantuntijat.


  Ohjelmasarjan toimittaja: Arto Lipponen.
  Logo: Kalle Niemi
  Musiikki: Seppo Hurme


  Nanomateriaalit ja työturvallisuus -hanketta tukee Työsuojelurahasto


   

   

  NANOMATERIAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ TYÖPAIKALLA

  Toimi järjestelmällisesti:

  - tunnista altistumisen mahdollisuudet
  - hanki ja ylläpidä käytettävään materiaaliin liittyvät terveys- ja turvallisuustiedot
  - arvioi riskit ennen työn aloittamista, tee uudelleenarviointi tarvittaessa
  - laadi ja toteuta riskienhallintasuunnitelma (ks. riskinhallinnan keinot alla)
  - kouluta ja ohjeista työntekijät nanomateriaalien käsittelyyn
  - seuraa työoloja jatkuvasti
  - hanki asiantuntija-apua tarvittaessa

  Tunnista työvaiheet, joissa voi tapahtua altistumista nanohiukkasille:

  - nanohiukkasien valmistus
  - nanohiukkasien käsittely jauheena ei-suljetussa systeemissä (esim. punnitus ja pakkaus)
  - puhdistus- ja jätteenkäsittelyvaiheet
  - prosessilaitteiden ja ilmansuodattimien puhdistus ja huolto
  - materiaalien murskaus, poraus, puhallus yms. vaiheet, joissa nanohiukkasia vapautuu

  Riskinhallinnan keinot:

  Päästön vähentäminen
  - nanohiukkasiin kohdistuvat hallintakeinot (esim. käytetään liuoksia tai pastoja, annostelijaa, kertakäyttöpakkauksia)

  Leviämisen estäminen
  - suljetut laitteistot
  - työtilojen alipaineistus
  - vetokaappityöskentely
  - kohdepoiston käyttö
  - kauko-ohjaukset ja automaatio
  - tehokkaat poistoilmansuodatussysteemit (esim. HEPA suodattimet H14)

  Työn tekemiseen ja työntekijään kohdistuvat keinot
  - vähennetään altistuvien työntekijöiden määrää ja/tai työaikaa altistavassa prosessissa
  - noudatetaan hyvää siisteyttä ja järjestystä työpaikalla
  - koulutetaan työntekijöitä, opastetaan hyvät työtavat (esim. ei sallita kuivaharjausta, käsien pesu poistuttaessa työpaikalta, työvaatteiden vaihto)
  - käytetään työssä henkilökohtaisia suojaimia

  Henkilökohtaisten suojainten käyttö on nanomateriaaleja käsiteltäessä viimeinen ja huonoin vaihtoehto. Mutta on työvaiheita, joissa terveysriskeiksi epäiltyjen partikkeleiden pääsyä työntekijöitä altistamaan ei voi estää. Useimmiten riittävän suojan antavat jo muista yhteyksistä tutut, erittäin pienten hiukkasten nappaamiseen kehitetyt suojaimet.

   

  Mikroskooppikuva nanokokoista titaanidioksidia (mustat pisteet) sisältävästä hiiren keuhkokudoksesta.
   

  Elektronimikroskooppikuva hiilinanoputkesta huokoisen suodattimen päällä.

   

  Ohjelmasarjan tekemisen tukena on toiminut asiantuntijatyöryhmä, jossa on edustus myös muutamasta suuresta ammattiliitosta. Rakennustyömaiden tilannetta on kommentoimassa sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko Rakennusliitosta. Turun lähiradioyhdistyksen hallituksen jäsen Reijo Nylander (oikealla) ja Metalliliiton työsuojelusihteeri Juhani Pesola tarkkailevat.

 • Radio Robin Hood on mukana yhteiseurooppalaisessa COMAPP-projektissa kehittämässä opetusohjelmaa ja -materiaalia aikuisopettajille.

  COMAPP kouluttaa aikuisopettajia käyttäämään uutta teknologiaa (mobiili oppiminen, älypuhelimet, ...) ja kannustaa osallistumista elinikäiseen oppimiseen syrjäytyneiden ryhmien - esimerkiksi seniorit ja maahanmuuttajat - joiden perinteet ja olosuhteet eivät ole tuoneet heitä kosketuksiin oppimisen ja tietotekniikan taitohin.

  COMAPP-projekti alkoi Joulukuussa 2011 ja on osana Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa ja sen tukijana on Euroopan Unioini.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading