Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media

Tasa-arvokysymysten  ja vähemmistöjen oikeuksien käsittely mediassa on keskeinen ja asenteisiin vaikuttava osa ihmisoikeuksia. Ohjelmasarjassa esitetään kysymyksiä ja välitetään informaatiota siitä, miten Itä-Afrikan maiden toimittajat työssään lähestyvät ja käsittelevät mm. vähemmistöjen oikeuksia, ihmi-soikeuskysymyksiä ja tasa-arvon toteutumista.

Ohjelmissa tiedotetaan myös Suomen ja Itä-Afrikan maiden kehitysyhteistyöhankkeista, joilla tuetaan naisten ja vähemmistöjen yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia oikeuksia sekä mediahankkeita.

Ohjelmasarjassa vähemmistöllä tarkoitetaan esim. uskonnollista tai kulttuurista vähemmistöä, vammaisia ihmisiä, albiinoja, seksuaalivähemmistöjä, kieli- ja etnisiä vähemmistöjä.

Vähemmistöjen ihmisoikeuksia, Itä-Afrikan demokratiakehitystä ja sukupuolten tasa-arvokysymyksiä lähestytään tiedonvälityksen näkökulmasta. Miten naiset toimivat itäafrikkalaisessa mediassa, mitkä ovat vähemmistöryhmien mahdo-llisuudet saada äänensä kuuluviin? Miten media käsittelee naisten ja vähemmistöryhmien asioita: heidän puolestaan, heitä vastaan vai heidän kanssaan? Mitkä ovat esteitä näiden ryhmien ihmisoikeuksien ja sananvapauden tiellä (varallisuuse-rot, alueelliset erot, kulttuuriset uskomukset ja harhaluulot, demokratian toimimattomuus, korruptio, huono hallinto, ihmisoikeusloukkaukset, konfliktit jne)?  Ohjelmasarja kysyy, miten mediassa välitetty tieto vaikuttaa naisten ja vähemmistöryhmien elämään ja oikeuksiin. Muuttuvatko asenteet tiedonvälityksen myötä? Miten asenteiden muutos näkyy arkielämässä?

Tärkeä kysymys on, onko vähemmistöryhmillä pääsy aktiivisiksi toimijoiksi mediaan.
Haastatteluissa nousevat esiin myös esteet, ennakkoluulot ja konkreettiset elämäntilan-teet.
Ohjelmat toivottavasti myös haastavat kuuntelijoita ajattelemaan itse.

Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa - Women and Minorities in East African Media -ohjelmasarjaan toteutetaan 20 puolituntista radio-ohjelmaa, jotka lähetetään Radio Robin Hoodin kanavalla 91,5 MHz: 1 kpl ensi-lähetys ja 2 uusintalähetystä kullekin sarjan ohjelmalle. Hankeohjelma on kuunneltavissa myös radioaseman Internet-sivujen kautta sekä suomeksi että englanniksi.

Ohjelmat toimittaa englanniksi Thierry Francis Mbabane ja suomeksi ne kääntää Annukka Kolehmainen. Musiikki on Seppo Hurmeen.

Naiset ja vähemmistöt Itä-Afrikan mediassa -ohjelmasarja on toteutettu Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasavatustuella.

The presence of equality issues and minority rights in the media is a central human rights question, which has a big impact on people's attitudes. This programme series reflects the position of women and minorities, such as religious and cultural minorities, the disabled, albinos, sexual minorities and language and ethnic minorities, in East African media. It asks how Eastern African journalists deal with minority rights, human rights, equality and related questions in their work.

The programmes also tell about Finnish and Eastern African media and development projects supporting the social and educational rights of women and minorities. Their human rights, democracy development of East Africa and equality questions are being approached from the point of view of media and communication. How do women act in Eastern African media? What chances do minorities have to get their voices heard? How does media tell about these groups, their rights and problems: on behalf of them, in opposition to them or together with them?

What are the obstacles to the realization of human rights and freedom of speech of these groups: economic inequality, regional differences, cultural beliefs and misconceptions, inefficiency of democracy, corruption, bad government, human rights abuses, conflicts or other reasons? The programme series asks how the information distributed by the media affects the lives and rights of women and minority groups. Does media change attitudes? How does this show in daily life?

One important question is, if the minority groups are capable of being active actors in the media. The interviews deal with the prejudice, everyday difficulties and other obstacles to media visibility. One aim of the programme series is to encourage independent thinking and opinion forming.

Women and Minorities in East African Media series includes 20 programmes, 30 minutes each, broadcasted by Radio Robin Hood (91,5 MHz). Each programme is re-run twice and can also be listened on Radio Robin Hood's internet site, both in Finnish and English.

The programmes are made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated by Annukka Kolehmainen. Music is composed by Seppo Hurme.

The programme series is supported by the Ministry for Foreign Affairs of Finland.

 • Itä-Afrikka on ollut monta vuotta sotien ja sosiaalisen epäsovun alue. Vain Tansania näyttää vakaalta vaikka sielläkin on ongelmia, jotka liittyvät naisten koulutukseen, sekä tasa-arvoisen osallistumiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan.

  Naiset ja lapset ovat jälleen näiden sotien ja murhien uhreja.
  "Kun miehet taistelevat, niin naiset ovat niitä, jotka hoitavat maan. He ovat erittäin vahvoja!" huomautti Wali Hashi, jonka kanssa keskustelemme median roolista itä-Afrikan konflikteissa ja miten se on epäonnistunut naisten ​​ja lasten haasteiden raportoinnissa.

  Wali Hashi on toimittaja, joka asuu Suomessa ja kotoisin Somaliasta. Hän on tuottanut paljon materiaalia Somalian kriisistä YLE:lle.

  Wali Hashi ja hänen kameramiehensä Somaliassa (kuva Abdi Ahmed)

 • The east of Africa has been, for many years, a territory of wars and social discord. Only Tanzania seems to be stable, at the same time it does also have issues regarding women such as education or equal participation in social and political activities.

  Again, women and children are the most victims in these wars and killings.
  “When men are fighting, women are the ones who take care of the country. They are very strong!” pointed out Wali Hashi with whom we discuss the role of Media in the east of Africa conflict and how it has failed to report women and children challenges.

  Wali Hashi is journalist who lives in Finland and originated from Somalia. He has provided a lot of materials about Somalia crisis to the national media agency YLE.

  Wali Hashi with his Cameraman in Somalia (picture by Abdi Ahmed)

 • Itään Afrikassa tiedotusvälineissä naisiin kohdistuvan väkivallan raportointi on hyvin yleistä. Kriittisin osa tarinaa on ehkäisy. Useimmissa Afrikan maissa kulttuuri ja uskonto pitävät naiset erossa tasa-arvokysymyksiä käsittelevästä keskustelusta. On tärkeä ylläpitää tätä keskustelua myös Suomessa ja huomata kuinka sukupuoleen kohdistuva väkivalta on vakava asia.

  Tässä ohjelmassa Freja Högback kertoo lähisuhdeväkivallasta ja sukupuolittuneesta väkivallasta Suomessa. Freja Högback on naistutkija ja tasa-arvoaktivisti ja on työskennellyt ruohonjuuritasolla näiden asoiden parissa.

 • In the east of Africa, violence against women and in a wide sense gender, is common in the media. The most critical part of the story remains prevention. In most African countries, culture and religion plays a big role to keep women away from any debate involving gender issues. However, it is also important to begin this discussion in Finland and have an idea on how serious is the issue of gender violence.

  In this program, with Freja Högback, we talk about domestic and gender violence in Finland. Freja Högback is an activist in gender area and has worked on grass-root level with gender and domestic violence. She hold a Master in gender studies.

 • Uusimpien tutkimusten mukaan jopa 67 prosenttia korkeintaan 47-vuotiaista ugandalaisnaisista on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Naisiin kohdistuva väkivalta onkin Ugandassa valtava ihmisoikeusongelma. Naistoimittajien järjestö Uganda Media Women's Association (UMWA) taistelee aktiivisesti väkivaltaa vastaan niin pääkaupunki Kampalassa kuin maaseudun kylissäkin.

  UMWA:n toiminnanjohtaja Margaret Sentamu kertoo kuulijoille lähisuhdeväkivallan esiintymisestä ja ehkäisystä Ugandassa, eri järjestöjen tekemästä työstä ja sen suurimmista haasteista.

   

 • According to recent studies, as many as 67 percent of the Ugandan women under the age of 47 have suffered from domestic violence, which is a grave human rights problem in the country. The Uganda Media Women's Association (UMWA) fights to end the violence against women in Uganda's capital Kampala and the neighbouring villages.

  UMWA's executive director Margaret Sentamu tells about domestic violence in Uganda, the work of different organisations in the prevention of such violence and their greatest challenges.

 • Ugandan naistoimittajien yhdistys UMWA:lla on oma radiokanava Mama Fm, Afrikan ensimmäinen naisten radio. Mama Fm:n kautta myös naiset ja syrjityt vähemmistöt saavat äänensä kuuluviin. Kanavan tärkein tehtävä on levittää tietoa esimerkiksi terveydestä ja naisten oikeuksista, ja kuulijoita kannustetaan antamaan palautetta ja osallistumaan ohjelmiin. 
   

  Mama Fm:n ohjelmajohtaja Catherine Apalat esittelee kanavan toimintaa, ohjelmatarjontaa ja erityisesti lähisuhdeväkivallan vastaista työtä.

  Kuva: Yvonne Otieno

   

 • The Uganda Media Women's Association is running its own radio, Mama Fm, which is also the first women's radio of the whole African continent. One of its objectives is to give women and other discriminated minorities a voice. Mama Fm broadcasts information on health, women's rights and other important issues and encourages its listeners to give feedback and participate.
  Programme director Catherine Apalat gives an overview on Mama Fm's principles, programmes and especially its work against domestic violence.
  Picture: Yvonne Otieno
 • Toisinaan urheilu voi olla avain selviytymiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Maajoukkuetason ruandalaisjalkapalloilija Eric Eugène Murangwa selvisi tutsien kansanmurhasta vuonna 1994, koska joukkuetoverit auttoivat häntä. Nyt hän haluaa välittää samanlaista urheiluhenkeä muille Football for Hope, Peace & Unity -järjestönsä kautta.

  Jalkapalloa on kuitenkin käytetty myös politiikan pelinappulana ja ristiriitojen kärjistäjänä. Dokumentissa Rwanda, la surface de réparation Eugène palaa maansa jalkapallohistoriaan ja jalkapallon merkitykselliseen rooliin niin poliittisten erimielisyyksien luojana kuin liennyttäjänäkin.

 • Sometimes sports can be a key to survival and human rights. Eric Eugène Murangwa from the Rwandan national soccer team survived the tutsi genocide in 1994 with the help of his teammates. Now he wants to pass on the spirit of sport and unity through his Football for Hope, Peace & Unity organisation.

  However, football has also been a political tool of ethnic division in Rwanda. In the documentary film Rwanda, la surface de réparation Eugène covers the history of Rwandan football as a means of reconciliation but also as a source of conflict.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading