Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa

Ohjelmasarjassa raportoidaan Itä-Afrikan maiden konflikteista, niiden ratkaisuista ja jälkiseuraamuksista ja maiden demokratiakehityksestä niin konfliktien aikana kuin niiden jälkeenkin.

Pääpaino on näitä asioita koskevalla uutisoinnilla. Näkökulmana on haavoittuvimpien ihmisoikeudet, näiden ryhmien asema ja osallisuus, sananvapaus, ympäristöasiat ja koulutus. Kuinka media osallistuu näiden asioiden käsittelemiseen ja edistää niitä? Miten konflikteista uutisoidaan, niin Suomessa kuin Itä-Afrikassakin? Otetaanko haavoittuvimmat ryhmät uutisoinnissa huomioon? Mikä on median valta ja osuus konfliktien jälkeisessä sovittelussa? Miten sukupuolten tasa-arvo, etninen, sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo toteutuvat demokraattisten periaatteiden mukaisesti ja konflikteja ratkaistaessa, ja miten tämä heijastaa Itä-Afrikan sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kehitystä. Miten konfliktit vaikuttavat tavallisten ihmisten päivittäiseen arkeen, ja näkyykö tämä uutisoinnissa?

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa - Media Reflecting Human Rights and Democracy in East African Conflicts -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 20, kukin kestoltaan puoli tuntia.

Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz. Lisäksi ohjelmat ovat kuultavissa tällä nettisivulla.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen. Tunnusmusiikki ja valokuvat: Seppo Hurme
Ohjelmasarja on toteutettu Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasvatustuella.


Media reflecting Human Rights and Democracy in East African Conflicts

East Africa has been a scenery of different conflicts based on ethnicity, culture, regional disputes and many other factors. The media has played an important role in them.

This project concentrates on East African conflicts from the point of view of the ordinary citizens, minorities and the media. How does the media deal with these conflicts and reflect them in the news, both in East Africa and in Finland? How do the conflicts affect the daily life, human rights, rights of different minorities, democracy and freedom of speech? What are the challenges of both East African and Finnish Media in reporting from conflict situations? The project reflects the different pictures and perspectives given by the media on both past and present conflicts and unrest, such as the effects of the formulation of a new constitution in Tanzania, new discriminatory and repressive laws in Uganda, and the current political situation of Rwanda and Burundi. The war and famine in the neighbouring countries such as Somalia and South Sudan and the unrest and the ebola epidemic of Congo, as well as Uganda, also are a high concern. How do they affect the East African democracy and stability?

The project also looks at equality issues, i.e gender equality as well as racial and ethnic, social and economic equality through democracy principles and conflict management, which gives a good picture of the social, economical and cultural development in East Africa. How are these issues reported by the East Africa Media to promote human rights, peace and reconciliation among citizens? A particular point of interest is the position of the most vulnerable groups, rights and values, such as women and minorities, the freedom of speech and media, environment protection and education. How do the conflicts affect them, and what is their position in the media during and after war and unrest? *The question is reflected both through the East African media, Finnish media reporting on East Africa, and the Finnish development projects in the area.

The programmes are made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated by Annukka Kolehmainen. Title music and pictures: Seppo Hurme
The programme series is supported by the Ministry for Foreign Affairs of Finland.

 • Kirsi Mattila on vapaa toimittaja, ohjaaja ja tuottaja, joka on kouluttanut naistoimittajia niin Afganistanissa kuin Somaliassakin. Kumpikin maa kärsii pitkittyneen konfliktin seurauksista: demokratia on vielä hauras ja toimittajan työ vaarallista.

  Konfliktimaiden media kaipaa kipeästi lisää naistoimittajia. Naiset kertovat miesten perinteisesti sivuuttamista aiheista, toimivat roolimalleina ja muuttavat näin yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi.

  [kuva: Ifrahha Sahal]

 • Kirsi Mattila is a freelance journalist, director and producer. She has trained women journalists in Afghanistan and Somalia, which both suffer from a prolonged conflict. Their democracy is still fragile, and journalists are facing constant danger.

  Media needs more women journalists especially in conflict areas. They report topics often ignored by men, act as role models and strive towards a more equal society.

  [Picture: Ifrahha Sahal]

 • Miksi nimenomaan naistoimittajien koulutus on tärkeää? Mikä on median rooli valtiossa, jonka demokratiakehitys on vasta aluillaan? Mitkä ovat turvallisuuden ja tasa-arvon tärkeimmät rakennuspalikat?

  Vapaa toimittaja ja dokumentaristi Kirsi Mattila on kouluttanut toimittajanaisia niin Afganistanissa kuin Somaliassakin, jonka tilanne puolestaan on tuttuakin tutumpi myös Wali Hashille ja Peik Johanssonille. Kolmikko keskustelee muun muassa mediakoulutuksen merkityksestä rauhan ja tasa-arvon työkaluna.

 • Why is the training of women journalists so important? How does the media survive in a country where freedom of speech and democracy development still face a number of obstacles? What are the most effective ways to promote safety and equality?

  Freelance journalist, documentarist Kirsi Mattila has trained women journalists in both Afganistan and Somalia, the situation of which is also more than familiar for Wali Hashi and Peik Johansson. In this show, they discuss the importance of media training as a tool for peace and democracy.

 • Maailman rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa jatkuvasti. Eurooppaan saapuu eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan, ja muukalaisviha ja rasismi yltyvät. Tässä ilmapiirissä globaalikasvatus ja oikean tiedon välitys on entistäkin tärkeämpää, mutta Suomen hallitus on leikkaamassa siihen suunnattuja määrärahoja.

  Kehitysyhteistyövarojen leikkauksista kärsivät monet suomalaiset kansalaisjärjestöt kumppaneineen, myös Viestintä ja kehitys -säätiö VIKES, jonka kehityshankkeiden määrä uhkaa ensi vuonna pudota puoleen entisestä. Säätiön nykyinen toiminnanjohtaja Niklas Kaskeala kertoo kehitysyhteistyön paineista leikkausten puristuksessa ja median ja kansalaisjärjestöjen roolista koventuneen asenneilmapiirin muuttamisessa.

 • The gap between the rich and poor is constantly growing, and Europe is receiving more asylum seekers than ever since the Second World War, which has led to the rise of xenophobia and racism. In this political climate, global education and correct information on development questions and world politics plays a crucial role – but Finnish government is cutting down its development cooperation budget.

  This gravely affects Finnish NGOs, among them VIKES, which will be forced to drop half of its development cooperation projects. VIKES chairperson Niklas Kaskeala tells about the struggle of development cooperation organisations and the role of NGOs in educating all social sectors and changing people's attitudes towards development questions.

 • Tansanialainen Tuma Dandi ei antanut liikuntavamman pilata elämäänsä vaan kouluttautui toimittajaksi. Hän on tehnyt 13 vuotta juttuja niin lehtiin, radioon kuin televisioonkin ja kouluttaa nyt päätyönään journalistiopiskelijoita Dar Es Salaamin yliopistossa. Dandi kaavailee myös oman lehden perustamista voidaakseen vielä tehokkaammin edistää vammaisten oikeuksia, joita hän on toimittajantyönsä lisäksi puolustanut aktiivisesti eri järjestöissä.

  Ongelmista huolimatta Dandi suhtautuu toiveikkaasti tulevaisuuteen: vaalit ja uusi perustuslaki ovat tuomassa paljon myönteisiä muutoksia Tansanian vammaisten elämään. Hän haluaa jokaisen ymmärtävän, että vammaiset kykenevät samaan kuin kaikki muutkin: pahin vamma on asennevamma.

  [Valokuva: Pharles Mabala]

 • After suffering a road accident and ending up in wheelchair, Tanzanian Tuma Dandi decided to pursue a career in journalism. He has 13 years of experience from both newspapers, radio and television and now works as head teacher of journalism in Dar Es Salaam university. He is also planning to start a magazine of his own to better speak out for disabled people's rights, which he is already promoting in different organisations.

  Despite various problems, Dandi is expecting the coming elections and new constitution to bring a brighter future for the Tanzanian disabled. Everyone needs to understand that disability does not mean incapabilty: prejudice is the greatest disability of all.

  [Picture by Pharles Mabala]

 • Tansanian yhteisöradiot välittävät tärkeää tietoa, joka kuitenkin harvoin kantautuu niiden toiminta-alueen ulkopuolelle. Vikes pyrkii korjaamaan tilannetta uudenlaisen yhteisömediaportaalin avulla. Yhteistyöllä yhteisömedia saa lisää painoarvoa ja uskottavuutta.

  Pystyykö yhteisömedia vaikuttamaan vähemmistöjen oikeuksiin ja muihin tärkeisiin kysymyksiin esimerkiksi vaalien alla? Haastateltavina tansanialaisen Mlimani radion toimittaja Tuma Dandi ja Vikesin Markku Liukkonen.

  [Kuva: Markku Liukkonen]

 • Tanzanian community media transmits important information – though, usually, only within a small geographical area. Vikes is now improving the situation by launching a new, nationwide community media portal. Unity and cooperation increase strength and credibility.

  Can community media affect minority rights and other important issues, for instance during election? Tuma Dandi from Mlimani Radio, Dar Es Salaam, and Markku Liukkonen from Vikes discuss the impact of community media and its new challenges.

  [Picture by Markku Liukkonen]

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading